Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kiinteä osa tämän päivän liiketoimintaa. Yritystoiminnassa on huomioitava toiminnan ja tuotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset, vaikutukset yksilöön, työntekijöihin ja sidosryhmiin. Toiminnan riskit tulee tunnistaa ja liiketoiminnan tulee olla kannattavaa ja sitä tulee koko ajan kehittää entistä kannattavammaksi, ympäristöä vähemmän kuormittavaksi ja henkilöön kohdistuvia riskejä tulee minimoida.

ELLEGO edistää kestävää kehitystä toimimalla yhteistyössä asiakkaiden- ja toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Huomioimme suunnittelussa, valmistamisessa ja sidosryhmäyhteistyössä kestävän kehityksen vaatimukset.

Energian käyttö

Käytämme prosessissamme paikallisesti tuotettua energiaa ja parannamme energiatehokkuuttamme aktiivisesti. Suunnittelemme ja valmistamme osakokonaisuuksia myös asiakkaiden energiantuotannon tarpeisiin. Olemme oikea kumppani ratkaisemaan muuttuneen sähkön tuottamisen ja käytön haasteita.

Jätteet ja päästöt

Pyrimme minimoimaan jätteiden syntymisen. Jätteet lajitellaan ja raaka-aineet kierrätetään. Erityisesti kaatopaikalle menevän jätteen osuus on prosessissamme pieni. Prosessimme ei aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan tai veteen.

Tuotehallinta

Suunnittelussa huomioimme tuotteiden turvallisuuden, elinkaaren ja luotettavuuden. Käyttöaika on monissa tuoteperheissämme kymmeniä vuosia ja sen jälkeen materiaalit ovat pääosin kierrätettävissä. Lisänä tehokas materiaalien käyttö ja sujuva valmistettavuus takaavat kilpailukykyiset tuoteperheet.

Tuotteiden materiaalien valinnassa noudatamme REACH ja RoHS vaatimuksia ja niiden hankinnassa Conflict Minerals -määräyksiä.

Ellegon Conflict Minerals – politiikka >

Yksilöt ja yhteiskunta

ELLEGO toimii korkean koulutustason ja pohjoismaisen hyvinvoinnin yhteiskunnassa, joka takaa hyvän terveydenhuollon ja tasavertaisen mahdollisuuden kouluttautumiseen.

Ympäristön ja tekniikan muuttuessa jatkuva oppiminen, kyky ja mahdollisuus oppia ovat organisaation kilpailukyvyn elinehto.

Työturvallisuuden huomioiminen toiminnassamme on osa kulttuuria ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Alihankkijat ja toimittajat sekä muut sidosryhmät

Toimintamme on vastuullista ja edellytämme vastuullisuutta myös toimittajiltamme, alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Ellegon yleiset ostoehdot >

Asiakkaalle olemme vastuullinen, luotettava ja laadukkaasti toimiva yhteistyökumppani.

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu kansanvälisen laatustandardin ISO9001 ja ympäristöstandardin ISO14001 mukaisesti.

Toimintapolitiikka >